Uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PREDUZEĆA NCSTransport doo, Mileve Marić Ajnštajn 88/28, 11073 BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU NA UGOVOR O TRANSPORTU I ŠPEDICIJI

1. PREDMET REGULISANJA, SVRHA I POLJE PRIMENE

1.1 Ovi Opšti uslovi poslovanja (U daljem tekstu „Uslovi“) primenjuju se na sve ugovore zaključene od strane preduzeća NCSTransport d.o.o. Mileve Marić Ajnštajn 88/28, RS 11073 Beograd (U daljem tekstu „NCST“) u formi ugovora o špediciji (U daljem tekstu „Ugovor“), i predstavljaju sastavni deo ovih Ugovora.

1.2 Ugovor o transportu i špediciji je usmeni ili pisani ugovor kojim se obavezuje NCST da radi prevoza određene stvari zaključi, u svoje ime i za račun nalogodavca, kao i u svoje ime i za svoj račun, ugovore o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza, kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu.

1.3 Za potrebe Uslova ugovornim stranama ugovora o transportu i špediciji, smatraće se NCST i Nalogodavac.

1.4 NCST je organizator otpreme i dopreme stvari u drumskom saobraćaju na prevoznim putevima drumskog saobraćaja, koji pruža sve usluge u vezi sa prevozom, konsolidacijom, skladištenjem, manipulacijom, pakovanjem, distribucijom robe, kao i sve druge usluge iz delatnosti NCST, kao i usluge u vezi sa navedenim, a koje nisu ograničene samo na carinska pitanja, carinjenje robe, naplatu i obezbeđivanje dokumenata u vezi sa robom.

1.5 Nalogodavac je lice po čijem nalogu NCST preduzima pravne i faktičke radnje navedene u tački 1.2 Uslova.

1.6 Uslovi Nalogodavca ili trećih lica u čijem interesu Nalogodavac istupa nisu obavezujući za NCST, s tim da NCST i Nalogodavac imaju pravo da ih isključivo i u pisanoj formi ugovore i prihvate.

1.7 Smatraće se da je upućivanjem naloga Nalogodavac u potpunosti upoznat sa Uslovima i da ih je u potpunosti razumeo i prihvatio kao obavezujuće.

1.8 Imperativne pozitivnopravne odredbe zakona i drugih podzakonskih propisa određuju obim, ali ne isključuju primenu ovih Uslova.

1.9 Obaveze NCST koje proizilaze iz Ugovora podležu nacionalnim i međunarodnim propisima, naročito u pogledu usaglašenosti sa evropskim i američkim merama embarga, a u slučaju sukoba sa odredbama Uslova i/ili Ugovora, pomenuti propisi će biti preovlađujući.

2. PONUDA

2.1 Ponuda NCST obuhvata samo one poslove koji su u njoj navedeni, a važeća je samo ona ponuda koja sadrži poseban rok u kome se može prihvati.

2.2 Ponuda je predlog za zaključenje ugovora koju NCST uputi Nalogodavcu, a koja sadrži sve bitne stavke Ugovora, tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti Ugovor.

2.3 NCST je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da održi ponudu isključio, ili ako to isključenje proizilazi iz okolnosti posla, a ponuda se može opozvati ukoliko je Nalogodavac primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom.

2.4 Ponuda obavezuje NCST do isteka roka određenog ponudom.

2.5 Ponuda je prihvaćena kad NCST primi izjavu Nalogodavca da prihvata ponudu, ili kad Nalogodavac pošalje stvar ili plati cenu, kao i kad učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju.

2.6 Prihvatanje se može opozvati ako NCST primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom.

2.7 Ako Nalogodavac izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloži da se ona u nečemu izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane učinio ponudu NCST, dajući mu nalog u smislu člana 3. ovih Uslova.

2.8 Ponuda u obliku jedne ukupne svote važi prema okolnostima koje postoje u trenutku kada je ponuda učinjena i sadrži specifikaciju svih troškova u vezi sa izvršenjem posla, a troškove koji nisu obuhvaćeni takvom ponudom Nalogodavac će posebno nadoknaditi NCST.

3. NALOG

3.1 Transport robe vrši se na osnovu naloga datog u formi propisanoj ovim Uslovima, koji Nalogodavac daje NCST, a NCST prihvata, takođe, u skladu sa odredbama ovih Uslova, sve u vezi sa organizovanjem transporta robe, sa sadržinom iz tačke 3.2. ovog člana.

3.2 Nalog iz tačke 3.1. ovog člana sadrži, ali se ne ograničava, na sledeće podatke:

3.2.1 Poslovne podatke Nalogodavca (matični broj, poreski identifikacioni broj, imena lica ovlašćenih za komunikaciju u vezi sa izvršenjem transporta, brojeve tekućih računa, podatke o sertifikatima, standardima ili licencama, odgovarajuću prevoznu klauzulu (ICC INCOTERMS® 2010), ukoliko su potrebni za izvršenje transporta itd.);

3.2.2 Mesto utovara robe;

3.2.3 Mesto istovara robe;

3.2.4 Specifikaciju robe (vrsta, količina, pakovanje, vrednost , radno vreme magacina, špeditera itd.);

3.2.5 Naknadu za izvršenje transporta;

3.3 Nalogodavac je u obavezi da na pogodan način o svim relevantnim promenama podataka iz tačke 3.2. ovog člana obavesti NCST bez odlaganja.

3.4 Nalogodavac je u obavezi da o nameri da prenese svoja prava iz Ugovora na treća lica pismeno obavesti NCST, pre njihovog faktičkog prenosa, što podrazumeva i informacije o svim bitnim elementima takvog pravnog posla, odnosno prenosa.

3.5 Ukoliko Nalogodavac izvrši prenos prava na treće lice bez prethodnog obaveštavanja, NCST je odgovoran prema licu na koga su preneta prava, u granicama svojih obaveza prema Nalogodavcu, tek od momenta prijema obaveštenja o izvršenom prenosu.

3.6 Nalog se po pravilu daje pismeno, a nalog dat usmeno, telefonom i/ili elektronskom poštom mora biti potvrđen istog, a najkasnije narednog radnog dana, do isteka radnog vremena.

3.7 Ako je nalog dat usmeno, telefonom i/ili elektronskom poštom, a nije naknadno pismeno i/ili elektronskim potpisom potvrđen u smislu prethodnog stava, isključuje se odgovornost NCST za nastanak eventualne štete.

3.8 Kad je nalog očito nepotpun, nejasan ili protivrečan, NCST je ovlašćen da od Nalogodavca zatraži potrebna razjašnjenja, a ukoliko je NCST u nemogućnosti da pribavi potrebno razjašnjenje, a posao ne trpi odlaganje, dužan je postupiti sa pažnjom dobrog privrednika, štiteći interese Nalogodavca, s tim da ga o svom postupanju obavesti čim to okolnosti dozvole.

3.9 Nalogodavac je u obavezi da NCST blagovremeno preda sva neophodna dokumenta potrebna za izvršenje naloga, a smatraće se da Nalogodavac nije blagovremeno predao NCST dokumenta i u onim slučajevima kad treće lice koje istupa u interesu Nalogodavca nije NCST blagovremeno dostavilo takva dokumenta.

3.10 NCST neće odgovarati za skrivene nedostatke dokumenata, a sve štetne posledice proistekle iz takvih nedostataka ili njihove neblagovremene predaje NCST snosiće isključivo Nalogodavac.

3.11 Svako isključenje klauzula u prevoznim dokumentima od strane Nalogodavca mora biti izričito saopšteno NCST, u pisanoj formi, koji je dužan upozoriti Nalogodavca kad usled isključenja ili dodavanja klauzula u prevoznim dokumentima mogu očigledno nastati štetne posledice.

3.12 NCST nije u obavezi da ispituje ovlašćenja donosioca dokumenata, kao ni ovlašćenja potpisnika naloga.

3.13 Nalogodavac je u obavezi da obavesti NCST da po primljenom nalogu postoje zakonska ili druga ograničenja za prevoz stvari, te da postoje uvozna, izvozna ili tranzitna ograničenja. Nalogodavac će biti u obavezi da naknadi svaku štetu nastalu usled ovakvih ograničenja.

3.14 Nalogodavac je u obavezi da nadoknadi celokupnu štetu koja nastane usled pogrešnog, nepotpunog, nejasnog, protivrečnog ili neblagovremeno datog naloga.

3.15 Nalogodavac je odgovoran za organizovanje utovara bezbednog za rad i bezbednog za prevoz. Utovar koji je bezbedan za prevoz:
1) Roba i njena ambalaža moraju biti u ispravnom stanju te pogodne za bezbedan transport (stabilno upakovano kao jedinica).
2) Palete ili druga pomoćna sredstva koja se koriste moraju biti tehnički besprekorni.
3) Roba mora biti postavljena tako da ne može da sklizne, da se izbegnu oštećenja, te da je isključena mogućnost prevrtanja ili ispadanja iz vozila. Utovar koji je bezbedan za rad:

1) Pridržavanje dozvoljene ukupne težine
2) Pridržavanje dozvoljenog osovinskog opterećenja
3) Pridržavanje dozvoljenih gabarita vozila uključujući teret
5) Sposobnosti/funkcije vozila ne smeju biti ugrožene (jednostrano slaganje robe, čeoni utovar)

4. ZAKLjUČENjE UGOVORA

4.1 Ugovor je zaključen:

4.1.1 U slučaju ponude NCST – onog časa kad NCST primi izjavu Nalogodavca da prihvata ponudu, a smatraće se da je zaključen u mestu u kome je Nalogodavac imao svoje sedište u trenutku kad je prihvatio ponudu.

4.1.2 U slučaju naloga Nalogodavca: – onog časa kad NCST primi nalog Nalogodavca, a isti ne odbije odmah u pisanoj formi, a najkasnije prvog narednog radnog dana, u kom slučaju će se smatrati da je Ugovor zaključen u mestu u kome je NCST imao svoje sedište u trenutku kada je primio nalog Nalogodavca.

4.2 NCST, kao lice koje stoji u stalnoj poslovnoj vezi s Nalogodavcem, kao i lice u čiju poslovnu delatnost spada vršenje naloga u pogledu određene robe, dužan je da izvrši dobijeni nalog ako ga nije odmah odbio, a u slučaju da nalog nije odbijen, smatra se da je ugovor zaključen u trenutku kad je nalog stigao NCST.

5. USLOVI TRANSPORTA

Angažovanje trećih lica od strane NCST
5.1 Nalogom se ne može isključiti pravo NCST da radi transporta stvari angažuje treća lica, a ukoliko sam izvrši prevoz ima prava, obaveze i odgovornosti prevozioca iz ugovora o prevozu.

5.2 NCST nije u obavezi da obavesti Nalogodavca o angažovanju trećih lica, osim u situaciji kada je to izričito ugovoreno između NCST i Nalogodavca.
Prijem i predaja stvari

5.3 Smatraće se da je NCST primio stvari u momentu kada je iste preuzeo radi izvršenja naloga Nalogodavca.

5.4 Smatraće se da je predajom prevoziocu izvršena predaja stvari.

5.5 Na sva pitanja u vezi sa prijemom i predajom stvari koje su predmet transporta, a koja nisu regulisana ovim Uslovima, primenjivaće se opšta pravila stvarnog i obligacionog prava o prijemu i predaji stvari.
Roba

5.6 Naručilac će NCST uputiti poseban nalog za prevoz opasnih materija u skladu sa ADR (European agreement concerning the international transit of dangerous goods), RID (Regulations concerning the international railway transport of dangerous goods), IMDG (International Maritime Dangerous Goods), DGR (Dangerous Goods Regulations) i drugim ograničavajućim propisima u ovoj oblasti, a Ugovor će se smatrati zaključenim samo ukoliko ovakav nalog NCST izričito prihvati.

5.7 Opasne materije moraju biti upakovane i obeležene na način da budu u skladu sa zakonskim odredbama i međunarodnim konvencijama koje se odnose na prevoz, rukovanje i skladištenje robe, a uz takvu vrstu robe moraju biti priložena neophodna dokumentacija.

5.8 Kada se u pošiljci nalaze dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge skupocene stvari, Nalogodavac je u obavezi da o tome obavesti NCST i saopštiti mu njihovu vrednost u času predaje radi otpreme, a procenu o tome da li je pošiljka i koliko skupocena odnosno dragocena, i potrebe obaveštavanja NCST radi posebnog opreza pri manipulaciji, dodatnom osiguranju i slično, donosi isključivo Nalogodavac.

5.9 Ukoliko ovakva roba bude predata NCST bez posebne najave ili identifikacije, Nalogodavac će biti odgovoran za štetu, čak i ukoliko njegova krivica ne bude dokazana, i to prema pravilima objektivne odgovornosti za štetu.

5.10 U slučaju neposredne opasnosti NCST može uništiti navedenu robu, i to bez prethodnog obaveštenja Nalogodavcu. Stvari NCST je obavezan da robu koju je primio od Nalogodavca ili od trećih lica, čuva sa pažnjom dobrog privrednika. Isporučilac je dužan da stvari koje su predmet transporta pakuje u skladu sa njihovom prirodom, karakteristikama, potrebama prevoznog puta i potrebama prevoznog sredstva, a NCST neće biti odgovoran za štetu koja nastane usled nepridržavanja navedenim obavezama. NCST preuzima komadne stvari samo po broju komada, a rasute stvari prema nalogu Nalogodavca ili prevoznim dokumentima, bez odgovornosti za tačnost podataka o težini, sadržaju ili prirodi stvari, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Vaganje, merenje i brojanje stvari i koleta vrši se isključivo po nalogu ili u slučaju očitog oštećenja i manjka robe, uz naplatu troškova i dodatne naknade, a NCST može vagati stvari i angažovanjem specijalizovane organizacije. NCST ima zakonsko pravo zaloge i pravo zadržavanja na stvarima koje su mu predate na otpremanje i u vezi sa otpremanjem, radi obezbeđenja naplate svojih potraživanja koji su nastali u vezi sa Ugovorom. NCST ima pravo zaloge, sve dok takve stvari ima u državini ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može sa takvim stvarima raspolagati.

5.11 Kad su po nalogu Nalogodavca stvari stavljene na raspolaganje trećem licu, ili treba da se predaju trećem licu, NCST se može koristiti pravom zaloge za potraživanja prema trećim licima samo ako je potraživanje u vezi sa stvarima koje izvršilac drži po pomenutom
osnovu.

Izvršenje posla

5.12 NCST je obavezan da u toku izvršenja posla štiti interese Nalogodavca, postupajući sa pažnjom dobrog privrednika, posebno vodeći računa o izboru lica sa kojima zaključuje pojedine ugovore (prevozioca, osigurača, skladištara i dr.), obezbeđujući zaštitu prava NCST u odnosu na treća lica.

5.13 NCST je obavezan da se pridržava naloga, kao i sporazuma sa Nalogodavcem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve elemente naloga navedene u tački 3.2. Uslova, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa uobičajenom poslovnom praksom.

5.14 NCST je dužan da upozori Nalogodavca o svim nedostacima u vezi njegovog naloga od početka do kraja njegove realizacije.

5.15 NCST se u transportu robe pridržava saobraćanih propisa i propisa u vezi sa transportom specifične robe, s obzirom na njenu vrstu, težinu i druge karakteristike, i obezbeđuje vršenje transporta odgovarajućim prevoznim sredstvima na odgovarajućim transportnim saobraćajnicama.

5.16 Na zahtev Nalogodavca, NCST je u obavezi da Nalogodavca blagovremeno obavesti o trenutnoj fazi izvršenja Ugovora.

5.17 NCST je obavezan da se pridržava uputstava Nalogodavca kao i da iste ispita, rukovodeći se svojim znanjem i stručnošću, kao i da savetuje Nalogodavca usmeno i/ili pisano u vezi sa svim manjkavostima i eventualnim nelogičnostima u izvršenju naloga ili konkretnog uputstva Nalogodavca.

5.18 U slučaju nepotpunih, nelogičnih i manjkavih naloga ili uputstava, NCST je ovlašćen da se obrati Nalogodavcu, radi potrebnih razjašnjenja, a Nalogodavac je dužan da NCST pruži tražena objašnjenja i razjašnjenja, a ukoliko to ne učini na pogodan način, NCST će u daljem izvršenju naloga postupati u skladu sa pažnjom dobrog privrednika i uobičajenom poslovnom praksom, starajući se o interesima Nalogodavca.

5.19 U slučaju kada je izvršenje posla već započelo, a Nalogodavac izmeni nalog, NCST će postupati po izmenjenom nalogu ukoliko je to prema okolnostima slučaja moguće, pri čemu ne može snositi bilo kakve posledice izazvane izmenom dispozicije.

5.20 NCST je obavezan da, počev od prijema robe, pa sve do njene predaje, kao i u periodu transporta robe, obezbedi da roba unutar transportnih sredstava bude složena na pogodan i bezbedan način, osim ukoliko navedenu obavezu u skladu sa Ugovorom nisu preuzela druga lica.

5.21 NCST je odgovoran za rok otpreme ili isporuke samo ako se na to izričito obavezao, pa i onda u granicama odgovornosti vozara i drugih učesnika u transportu robe koje angažuje.

5.22 NCST je dužan da u mestu pretovara stvari postupa savesno i pažljivo, kako bi se pretovar obavio na najpovoljniji način.

5.23 NCST ne odgovara za smetnje i zakašnjenja u pretovaru stvari koje su posledica propusta prevozilaca, pretovarnih i drugih organizacija ili razloga više sile.

5.24 NCST ne odgovara za neblagovremeno postavljanje prevoznih sredstava od strane vozara, niti za neblagovremeno prispeće stvari usled zastoja u saobraćaju i drugih smetnji. Dostavljanje prevoznih i propratnih dokumenata

5.25 Nalogodavac se obavezuje da NCST pruži sve podatke i dostavi sve dokumente koji se odnose na transport robe, a koji su potrebni za izvršenje prevoza ili zaključenje ugovora o prevozu sa trećim licima.

5.26 Međusobno dostavljanje vršiće se na registrovanim adresama Nalogodavca i NCST, odnosno posebnim adresama za prijem pošte, ukoliko su takve adrese registrovane u registru privrednih subjekata.

5.27 Dostavljanje se može vršiti i na drugim adresama samo po izričitom nalogu NCST, odnosno Nalogodavca.

5.28 Ako je dostava pismena Naručiocu na adresu za prijem pošte, odnosno na adresu sedišta Naručioca ako Naručilac nema posebnu registrovanu adresu za prijem pošte, putem preporučene pošiljke u smislu zakona kojim se uređuju poštanske usluge bila bezuspešna, smatraće se da je dostava te pošiljke uredno izvršena istekom roka od 8 (osam) dana od dana drugog slanja te pošiljke, pod uslovom da je između ta dva slanja proteklo najmanje 15 (petnaest) dana.

5.29 Pravila o dostavljanju propisana tačkom 5.38 Uslova primenjivaće se i kada se dostavljanje vrši na adresu iz tačke 5.37 Uslova.

5.30 Pored registrovane adrese sedišta, odnosno registrovane posebne adrese za prijem pošte, Naručilac je u obavezi da NCST dostavi važeću adresu za prijem elektronske pošte.

5.31 Naručilac može dostaviti potrebne prevozne i propratne dokumente i u elektronskoj formi, a na zahtev NCST obavezan je da takve dokumente dostavi.

5.32 Dostavljanjem prevoznih i propratnih dokumenata u elektronskoj formi ne može se isključiti obaveza Naručioca da NCST sve potrebne dokumente dostavi i u pisanoj formi, osim ukoliko je drugačije ugovoreno.

5.33 U slučaju bilo kakve nesaglasnosti podataka sadržanih u dokumentima u elektronskoj formi sa podacima sadržanim u dokumentima u pisanoj formi, smatraće se da su relevantni podaci sadržani u dokumentima u elektronskoj formi.

5.34 Nalogodavac će naknaditi celokupnu štetu koju NCST pretrpi usled nesaglasnosti podataka sadržanih u dokumentima u elektronskoj formi sa podacima sadržanim u dokumentima u pisanoj formi.

5.35 Poslovna pisma i drugi dokumenti Naručioca, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni NCST sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Naručioca.

5.36 Nalogodavac ne može isticati prema NCST bilo kakve nedostatke u pogledu forme svojih poslovnih pisama i drugih dokumenata koje upućuje NCST, niti nedostatke u pogledu ovlašćenja za potpisivanje tih dokumenata, bilo da su u pitanju dokumenti u pisanoj ili elektronskoj formi.

5.37 Komunikacija između NCST i Nalogodavca mora se odvijati na način da se obezbedi očuvanje poverljivih informacija.
Reklamacije

5.38 Ukoliko krivicom Nalogodavca roba koja je predmet transporta ne bude predata na ugovorenom mestu u skladu sa nalogom, Nalogodavac je dužan da prevoz robe na drugo mesto ugovori isključivo sa NCST i da mu za to isplati punu cenu usluge, kao i da NCST nadoknadi celokupnu štetu koju je pretrpeo u vezi sa tim.

5.39 O svakom materijalnom nedostatku na robi prilikom njenog dospeća na mesto istovara, odnosno svakoj promeni vezanoj za kvantitet ili kvalitet robe u odnosu na kvantitet i kvalitet koji je postojao u trenutku prvog preuzimanja robe od strane NCST, NCST će bez odlaganja obavestiti Nalogodavca i tome sačiniti Zapisnik o stanju robe, kao i preduzeti sve potrebne mere radi očuvanja Nalogodavčevih prava i interesa i postupa u skladu sa njegovim uputstvima u vezi sa navedenim okolnostima.

5.40 Ukoliko NCST nije kriv za nastale promene na robi, za svako dalje postupanje po uputstvu Nalogodavca, odnosno hitno postupanje radi očuvanja prava i interesa Nalogodavca koje je morao preduzeti i bez prethodnog obaveštenja Nalogodavcu, imaće pravo na posebnu naknadu.

5.41 Nalogodavac je dužan da primaocu robe koja je predmet transporta ukaže na obavezu da odmah nakon prijema ove robe istu sa dužnom pažnjom pregleda, te da o svim uočenim nedostacima odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, obavesti Nalogodavca.

5.42 Nalogodavac je dužan da o primljenim reklamacijama iz prethodnog stava obavesti NCST, odmah po prijemu, a najkasnije prvog narednog radnog dana („Obaveštenje“).

5.43 Obaveštenje iz prethodnog stava Nalogodavac će uputiti NCST u pisanom obliku, a isto mora sadržati detaljno obrazloženje predmetne reklamacije sa odgovarajućim dokazima, takođe u pisanom obliku, kao i jasno preciziranje u čemu se ogleda odgovornost NCST, odnosno njegova krivica za nastalu štetu.

5.44 Ukoliko Obaveštenje sadrži sve potrebne elemente, kako u formalnom, tako i u materijalnom smislu, NCST će na iste odgovoriti Nalogodavcu u istoj formi, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema.

5.45 Ukoliko Obaveštenje ne sadrži sve potrebne elemente, bilo u formalnom ili materijalnom smislu, ili nije upućeno u navedenim rokovima, NCST neće imati obavezu da na obaveštenje odgovori, niti će biti odgovoran za nastalu štetu.
Instradacija

5.46 U situaciji kada nalog Nalogodavca ne sadrži nalog o prevoznom putu, prevoznom sredstvu i načinu na koji treba robu otpremiti, dopremiti, tranzitirati do odredišnog mesta, NCST je ovlašćen da odabere, odnosno kombinuje mogućnosti prevoza, postupajući sa pažnjom dobrog privrednika i uobičajenom poslovnom praksom, štiteći interese Nalogodavca.

5.47 NCST može pojedinačne pošiljke otpremiti u zbirnom saobraćaju, ako nije primio izričit i pismeni drugačiji nalog od strane Nalogodavca.

5.48 Nalogodavac će u transportnom nalogu, a u skladu s paritetom iz tog naloga, obavezati svog partnera da se u pogledu transporta stvari pridržava uputstva koja mu bude davao NCST.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6.1 U ugovornom odnosu između NCST i Nalogodavca, imaju se primeniti sva ograničenja odgovornosti NCST regulisana pozitivnim pravom Republike Srbije, a posebno zakonima i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, a odredbe pozitivnog prava Nalogodavca, samo ukoliko propisuju veća ograničenja odgovornosti NCST.

6.2 Nezavisno od odredaba iz prethodnog stava, odgovornost NCST za oštećenje ili gubitak robe se ograničava na 2.000 EUR po štetnom događaju.

6.3 Drugačije uređenje ograničenja odgovornosti NCST moguće je samo pisanim sporazumom ugovornih strana, koji sporazum mora biti zaključen pre otpočinjanja transporta.

7. CARINjENjE

7.1 Smatraće se da je davanjem naloga za špediciju dat i nalog za carinjenje, osim ukoliko nije izričito i pisano drugačije ugovoreno između NCST i Nalogodavca.

7.2 U postupku carinjenja stvari NCST će istupati u ime i za račun Nalogodavca, a za obavljanje poslova carinskog zastupnika NCST ima pravo na posebnu naknadu.

7.3 U postupku carinjenja NCST podnosi carinska dokumenta na osnovu podataka pruženih od strane Nalogodavca.

7.4 Nalogodavac će naknaditi celokupnu štetu koju NCST pretrpi usled nesaglasnosti podataka pruženih od strane Nalogodavca sa stvarnim stanjem.

7.5 Carinjenje ne uključuje obavezu NCST da plati carinske dažbine i troškove u vezi sa carinjenjem za račun Nalogodavca, a Nalogodavac je dužan da sve carinske troškove u vezi sa carinjenjem plati najkasnije u roku od 8 (osam) dana.

7.6 NCST određuje mesto carinjenja kada ono u dispoziciji ili relevantnim propisima nije određeno, postupajući u skladu sa pažnjom dobrog privrednika i uobičajenom poslovnom praksom, štiteći interese Nalogodavca.

7.7 Carinska dokumentacija koju prezentuje NCST zasniva se isključivo na podacima koje je NCST pružio Nalogodavac i NCST ne snosi odgovornost ukoliko takvi podaci ne odgovaraju stvarnom stanju, a Naručilac je u obavezi da NCST nadoknadi celokupnu štetu koju je NCST pretrpeo po tom osnovu.

8. OSIGURANjE

8.1 NCST osigurava stvari koje su predmet transporta samo u situaciji kada je to izričito ugovoreno, odnosno sadržano u nalogu, i to u vezi sa svakom pojedinom otpremom, a oznaka vrednosti pošiljke sadržana u nalogu nije dovoljna sama po sebi da bi se smatrala nalogom za osiguranje.

8.2 Osiguranjem jedne pošiljke ne može nastati obaveza za NCST da osigurava i sve kasnije pošiljke svog Nalogodavca.

8.3 Kada nalog za osiguranje ne sadrži posebne rizike koje treba pokriti osiguranjem, NCST je dužan pokriti samo osnovne transportne rizike.

8.4 U situaciji kada Nalogodavac nije dao nalog za osiguranje, odnosno dao je nalog za delimično pokriće rizika, sve štetne posledice koje bi usled toga nastale padaju isključivo na teret Nalogodavca.

8.5 Ukoliko ne postoji poseban pisani sporazum, obaveze NCST na naknadu štete po osnovu osiguranja ograničene su pravima, obavezama i odgovornostima sadržanim u polisi osiguranja koju NCST poseduje.

9. ROKOVI

9.1 NCST je odgovoran za rok otpreme ili isporuke, samo u situaciji kada je takvu obavezu izričito preuzeo, ali i tada u granicama odgovornosti vozara i drugih učesnika u transportu robe koje angažuje.

9.2 NCST je u obavezi da u mestu pretovara stvari postupa savesno i pažljivo, kako bi se pretovar obavio na najpovoljniji način i najbezbedniji način.

9.3 NCST neće odgovarati za smetnje i zakašnjenja u pretovaru stvari koje su posledica propusta prevozilaca, pretovarnih i drugih organizacija ili razloga više sile, niti će odgovarati za neblagovremeno postavljanje prevoznih sredstava od strane vozara, te za neblagovremeno prispeće stvari usled zastoja u saobraćaju i drugih smetnji.

9.4 U slučaju kašnjenja sa isporukom robe nastalog zbog zadržavanja na carini, NCST neće biti odgovoran za kašnjenja kraća od 24h u slučaju carine u Evroposkoj Uniji, odnosno 48h u slučaju carine van zemalja Evropske Unije.

9.5 Komunikacija između NCST i Nalogodavca treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim Uslovima.

10. CENA I USLOVI PLAĆANjA

10.1 Cena za izvršene transportne i usluge špedicije, određuju se posebno za svaku obavezu NCST i kao ukupna cena za izvršene obaveze u celosti.

10.2 Cena za izvršene transportne usluge i usluge špedicije, obuhvata nagradu za NCST, naknadu neophodnih i nastalih troškova ispunjenja ugovornih obaveza i sve druge troškove (zaključenja ugovora sa trećim licima, troškove osiguranja, carinjenja itd.)

10.3 Kada je NCST dat nalog, smatra se da mu je dato i ovlašćenje za plaćanje vozarina, dažbina i drugih troškova.

10.4 Nalogodavac će NCST blagovremeno staviti na raspolaganje potrebna sredstva za plaćanje troškova iz prethodnog stava, a u protivnom će eventualne povećane troškove i posledice propuštanja činjenja snositi isključivo nalogodavac.

10.5 Nalogodavac se obavezuje da NCST plati cenu na osnovu fakture koju će NCST izdati bez odlaganja, a sastavni deo fakture činiće i odgovarajuća transportna isprava za unutrašnji saobraćaj, ili CMR list overen od strane primaoca robe, u slučaju međunarodnog saobraćaja.

10.6 Nalogodavac se obavezuje da cenu za izvršene usluge transporta i špedicije platiti u roku dospelosti navedenoj u Fakturi, koji iznosi 7 (sedam) dana od dana izvršenja usluge, osim ukoliko nije drugačije navedeno, i to transferom novčanog iznosa naznačenog u Fakturi na tekući račun NCST.

10.7 U slučaju Nalogodavčevog kašnjenja sa isplatom cene za izvršene usluge NCST, isti će biti obavezan da NCST, pored isplate cene, isplati i:

10.7.1 zakonsku zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“ br. 119/2012);

10.7.2 naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane u obaveze u visini od 20.000,00 dinara, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“ br. 119/2012, 68/2015).

10.8 U slučaju da je cena za izvršene pojedinačne ili zbirne usluge NCST prema istom Nalogodavcu veća od 5.000,00 EUR, Nalogodavac će, na zahtev NCST, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja Ugovora, predati NCST neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv, izdatu od strane banke prvog rejtinga, u formi prihvatljivoj za NCST, koja će pokrivati iznos od 100% cene za izvršene usluge Špedicije po predmetnom ugovoru, sa periodom važnosti do izdate potvrde NCST o isplati cene u celosti koju NCST neće neopravdano odbiti da izda, a koju garanciju će NCST imati pravo da aktivira u slučaju Nalogodavčevog kašnjenja sa isplatom cene za izvršene usluge NCST koje je duže od 30 (trideset) dana počev od dana dospelosti po izdatoj Fakturi.

11. UGOVORNE KAZNE I ŠTETE

11.1 Nalogodavac je odgovoran za celokupnu štetu koju NCST pretrpi usled propusta Nalogodavca u vezi sa čekanjem na utovar robe, neadekvatnim utovarom robe (kada je obaveza utovara na Nalogodavcu), kao i propusta vezanih za transportni put (kada transportni put određuje Nalogodavac), te drugih propusta u vezi sa izvršenjem transporta koji se mogu pripisati krivici Nalogodavca.

11.2 Sve dangube kod transportnih sredstava NCST ili trećeg lica koje je NCST angažovao, a koje nisu nastale krivicom NCST ili tog lica, imaće karakter štete zbog nemogućnosti korišćenja vozila i Nalogodavac će imati obavezu naknade te štete, sa pravom regresa prema licima koja su skrivila ovakvu štetu.

11.3 u slučaju kašnjenja sa stavljanjem robe na raspolaganje, kašnjenje utovara iz razloga za koje je kriv Nalogodavac, Nalogodavac će platiti ugovornu kaznu za kašnjenje u ispunjenju u visini od 30,00 EUR za svaki sat kašnjenja do 8 sati, a ukoliko kašnjenje bude duže od 8 časova, zaračunaće se auto dan, u iznosu od 150,00 EUR.

11.4 U slučaju da Nalogodavac svojim ponašanjem dovede do raskida Ugovora ili neosnovano odustane od zaključenja istog, obavezuje se da plati NCST ugovornu kaznu u vrednosti od 30% od ugovorene cene ili cene koju NCST redovno naplaćuje za poslove te vrste i te vrednosti.

11.5 Ugovorne kazne mogu se isključiti samo izričito, pisanim sporazumom između NCST i Nalogodavca.

11.6 Naplata ugovornih kazni je nezavisna od stvarno nastalih šteta i u sebi ne uključuje iznos na koji NCST ima pravo po osnovu naknade štete.

11.7 U slučaju isticanja bilo kojih potraživanja ili zahteva, odnosno pokretanja sudskih ili kakvih drugih postupaka od strane trećih lica ili državnih institucija („Zahtevi trećih lica“), u vezi sa robom koja je predmet prevoza ili obavezama koje su isključive obaveze Nalogodavca, Nalogodavac garantuje NCST, do punog iznosa štete i za svaku štetu, da će ga osloboditi bilo kakve građanske ili kaznene odgovornosti u vezi sa tim zahtevima, te da će preuzeti na sebe i podmiriti sve takve zahteve koji budu upućeni NCST, odnosno da će voditi sve potencijalne sporove i postupke o svom trošku i smatrati se isključivo odgovornim za svu štetu koja bi mogla proizaći trećim licima i NCST po osnovu Ugovora.

12. VIŠA SILA

12.1 Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obaveze Ugovora ukoliko je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji odlučno utiče na izvršenje obaveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posledica nepažnje bilo koje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvideti niti izbeći, pod uslovom da je ugovorna strana pogođena događajem više sile o tome dostavila obaveštenje drugoj ugovornoj strani.

12.2 Viša sila uključuje, ali nije ograničena samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, embargo, restrikcije.

12.3 U slučaju više sile, pogođena strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obaveze iz ovog Ugovora.

12.4 Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata pisanim putem obavestiti drugu ugovornu stranu, s navođenjem uzroka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile.

13. POVERLJIVOST INFORMACIJA

13.1 Sve informacije i podaci koje će NCST učiniti dostupnim Nalogodavcu u svrhu izvršavanja odredbi Ugovora, kao i Ugovor u celosti, smatraju se tajnim podacima. Tajni podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe određene Ugovorom, bez izričitog pristanka NCST, datog u pisanoj formi.

13.2 Ni jedna ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korišćenje podataka koji u skladu sa Ugovorom predstavljaju poverljive informacije, a koji:

13.2.1 već jesu ili postanu poznati javnosti, osim putem povrede Ugovora;

13.2.2 se moraju otkriti na osnovu zakona i po zahtevu nadležnih organa.

13.3 Obaveza čuvanja tajnosti podataka ostaje na snazi 3 (tri) godine nakon prestanka važenja Ugovora. Ugovorna strana koja povredi obavezu čuvanja tajnosti podataka biće odgovorna za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala za drugu ugovornu stranu kao posledica povrede obaveza čuvanja tajnosti podataka.

13.4 Nalogodavcu se naročito zabranjuje otkrivanje poverljivih odredbi Ugovora direktnim ili indirektnim tržišnim konkurentima NCST.

13.5 Svaka od ugovornih strana potvrđuje zaključenjem Ugovora, da treća lica nemaju bilo kakva prava po bilo kom osnovu kojima ograničavaju ili onemogućavaju izvršenje obaveza preuzetih Ugovorom.

14. RASKID UGOVORA

14.1 Ugovor se može raskinuti u svakom trenutku u formi pisanog sporazuma NCST i Nalogodavca.

14.2 Svaka od ugovornih strana može raskinuti Ugovor bez navođenja razloga slanjem pisanog obaveštenja o raskidu drugoj ugovornoj strani, uz otkazni rok od 60 (šezdeset) dana, sem ukoliko nije određeno drugačije posebnim ugovorom.

14.3 Svaka od ugovornih strana može ugovor raskinuti jednostrano, i to u slučaju:

14.3.1 grubog kršenja ugovora od strane druge ugovorne strane, ili ukoliko je ponašanje druge ugovorne strane u suprotnosti sa načelima savesnosti i poštenja, dobre poslovne prakse, propisima koji uređuju lojalnu konkurenciju ili isto šteti reputaciji druge ugovorne strane;

14.3.2 ako jedna strana ne izvršava, odnosno ne izvršava pravovremeno i/ili kvalitetno obaveze preuzete Ugovorom. U tom slučaju druga ugovorna strana u pisanom obliku poziva i upozorava drugu ugovornu stranu da ispuni ugovorom preuzete obaveze, odnosno otkloni nedostatke u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja. Ako druga ugovorna strana u ostavljenom roku ne ispuni svoje ugovorne obaveze, odnosno ne otkloni nedostatke, a nema valjanih argumenata da je ostavljeni rok bio prekratak, ugovorna strana koja nije u povredi može raskinuti predmetni ugovor pisanom izjavom o raskidu Ugovora dostavljenom drugoj ugovornoj strani pisanim putem, počev od dana prijema pisanog obaveštenja.

14.4 Raskid ugovora od strane NCST ne utiče na njegovo pravo na naplatu ugovornih kazni i/ili šteta nastalih dok je Ugovor bio na snazi, kao i onih kazni i/ili šteta koje proističu iz perioda dok je Ugovor bio na snazi.

15. IZMENE I DOPUNE USLOVA

15.1 NCST zadržava pravo da jednostrano izmeni i dopuni Uslove. NCST će obavestiti Nalogodavca sa kojim je u ugovornom odnosu, najkasnije 8 (osam) dana pre dana stupanja na snagu izmena i dopuna Uslova.

15.2 Nalogodavac ima pravo da odmah, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja iz prethodnog stava obavesti NCST da se u odnosu na njega neće primenjivati izmene i dopune Uslova, u kom slučaju će se na taj ugovorni odnos primenjivati Uslovi važeći u trenutku zaključenja Ugovora, a ukoliko NCST ne uputi obaveštenje, smatraće se da je saglasan za izmenjenim i dopunjenim Uslovima.

16. REŠAVANjE SPOROVA

16.1 NCST i Nalogodavac će pokušati da reše sporazumno svaki spor koji eventualno nastane iz Ugovora, kao i sporove nastale u pogledu tumačenja, primene ili sprovođenja ovih Uslova. Ako, međutim, strane ne uspeju da reše spor na taj način, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradz, uz primenu prava Republike Srbije.

 

17. STUPANJE NA SNAGU

Ove uslove donosi preduzeće NCSTransport doo, Mileve Marić Ajnštajn 88/28, 11073 Beograd, a isti se objavljuju na internet strani preduzeća i stupaju na snagu dana 04.08.2018. godine.