CARINA

Smeštaj robe pod carinskim nadzorom

Privremeni smeštaj robe može se definisati kao smeštaj robe pod carinskim nadzorom na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ.
Strana roba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnici.
Strana roba dopremljena carinarnici mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj.

Carinsko skladište omogućava smeštaj:
-strane robe, koja za vreme primene ovog postupka ne podleţe obavezi plaćanja uvoznih daţbina i merama trgovinske politike;
-domaće robe namenjene izvozu , koja smeštajem u carinsko skladište podleţe primeni mera koje se primenjuju na izvoz te robe.
Kada postoji opravdani ekonomski razlozi, a nema smetnje za sprovođenje carinskog nadzora carinski organ može da odobri:
1.smeštaj domaće robe koja nije namenjena izvozu,
2.preradu strane robe u prostoru carinskog skladišta u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja, u skladu sa uslovima za sprovođenje tog postupka, i
3.preradu strane robe u prostorima carinskog skladišta, u okviru postupka prerade pod carinskom kontrolom u skladu sa uslovima za sprovođenje tog postupka.

Vrste carinskih skladišta:
Carinska skladišta mogu biti javna-tip A, B i F i privatna – tip C, D i E.
Javno carinsko skladište po tipu može biti:
a) tip A – odgovornost snosi držalac carinskog skladišta koji mora obezbediti da se roba ne izuzima ispod carinskog nadzora dok se nalazi u postupku carinskog skladištenja i mora ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz skladištenja robe i odobrenja za držanje carinskog skladišta. Takođe, ovaj tip carinskog skladišta je dostupan svakome ko želi da smesti robu koja je pod carinskim nadzorom.
Držalac car. skladišta tipa A je odgovoran i za voĎenje poslovnih evidencija o robi na zalihama.
Carinsko skladište tipa A može se odobriti za smeštaj i čuvanje životnih namirnica za snebdevanje brodova i vazduhoplova u međunarodnom prometu i platformi za bušenje i nalaz nafte u međunarodnim vodama.
b) tip B- kod koga je svaki pojedini korisnik odgovoran da se roba ne izuzima ispod carinskog nadzora dok se nalazi u postupku carinskog skladištenja. Za sve obaveze koje proizilaze iz tog postupka (prema deklaraciji za postupak carinskog skladištenja) i odobrenja odgovoran je korisnik.
Carinski organ čuva dokumentaciju koja se tiče robe na zalihama, te zato nije potrebno da držalac car. skladišta i korisnik skladišta čuvaju ta dokumenta, odnosno car. organ zadržava i čuva car. deklaracije o stavljanju robe u postupak.
Premeštanje robe nije dozvoljeno ako je mesto otpreme ili dopreme robe car. skladište tipa B.
Naime, za robu za koju je odobren postupak sa odlaganjem (npr. postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak carinskog skladištenja u nekom drugom tipu carinskog skladišta) ista se u toku postupka ili po završetku ne može premeštati iz mesta gde se već nalazi, u skladište tipa B.
Carinsko skladište tipa B se ne moţe odobriti za smeštaj i čuvanje životnih namirnica za snabdevanje brodova i vazduhoplova u međunarodnom prometu.
c) tip F – ovim skladištem upravlja carinski organ. 

Privatno carinsko skladište po tipu moţe biti:
a) tip D-je privatno carinsko skladište kod koga se roba stavlja u slobodan promet na osnovu knjigovodstvenih izveštaja, koji moraju da sadrže carinsku vrednost i količinu roba utvrđene u trenutku stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja. S obzirom na navedeno, u trenutku smeštaja, robe vrsta, tip robe, tarifni broj i poreklo robe moraju se znati jer su to odlučujuće činjenice za puštanje robe u slobodan promet na osnovu knjigovodstvene isprave.
Za odobravanje držanja ovog tipa carinskog skladišta potrebno je da podnosilac zahteva prethodno pribavi odobrenje za sprovođenje pojednostavljenog postupka stavljanja robe u slobodan promet na osnovu knjigovodstvene isprave, robe koja će biti predmet skladištenja. Zahtev za odobrenje za pomenuto pojednostavljenje postupka može se podneti istom carinskom organu istovremeno sa zahtevom za odobrenje držanja carinskog skladišta tipa D.
b) tip E-nije neophodno da se roba skladišti na mestu koje je odobreno kao carinsko skladište, pri čemu se odobrenjem za ovaj tip skladišta može odrediti primena odredbi koje se odnose za skladište tipa D ( u smislu metoda za naplatu dažbina).
Ovaj tip skladišta se otvara za potrebe skladištenja robe koja po svojoj vrsti (npr.žive životinje), osetljivosti ( npr. lekovi koji zahtevaju posebne uslove smeštaja), gabaritu se ne može smeštati u odobrena carinska skladišta. Otvara se za potrebe smeštaja konkretne pošiljke i postupak otvaranja ovog tipa skladišta je hitan.
U ovom carinskom skladištu za vođenje poslovnih evidencija o robi na zalihama odgovoran je držalac skladišta.
c) tip C-je privatno carinsko skladište kod koga se ne mogu primeniti odredbe koje definišu skladišta tipa D i E. Prema tome ovaj tip skladišta je privatno carinsko skladište u kome je držalac skladišta istovremeno i korisnik skladišta, ali ne mora obavezno biti i vlasnik robe.
Carinsko skladište tipa C se može odobriti za smeštaj i čuvanje životnih namirnica za snabdevanje brodova i vazduhoplova u međunarodnom prometu.
U ovom carinskom skladištu za vođenje poslovnih evidencija o robi na zalihama odgovoran je držalac skladišta

Usluge carinskog posredovanja:

Procena uvoznih dažbina

Uvidom u dokumentaciju možemo precizno izvršiti procenu uvoznih i/ili drugih carinskih dažbina u zavisnosti od vrste carinskog postupka.
Važno je posedovati kompletu dokumentaciju, pre podnošenja prijave Carini, jer je postupak vraćanja više uplaćenih novčanih sredstava dug proces.

Unos carinskih dokumenata

U dogovoru sa Vama, vrstom carinskog posla i namenom robe, pristupićemo popunjavanju carinskih dokumenata u skladu sa Carinskim Zakonom.

Svaki carinski postupak završavamo u realnom vremenskom periodu potrebnom za realizaciju tog postupka, a najduže u roku od jednog radnog dana.
Za popunjavanje dokumenata potrebno nam je Ovlašćenje za zastupanje.

Ovlašćeno zastupanje

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.
Uglavnom, ovlaščenje treba obnoviti svake kalendarske godine, za trenutnu godinu zastupanja.

Carinska garancija

Oblik obezbeđenja može biti deponovanjem gotovine ili garancijom zastupnika koji pruža jednaku sigurnost da će dažbine pri uvoznu ili izvozu biti naplaćene.
Carinjenje bez garancije – preuzimanje iz carinskog magacina tek po naplati carinskog duga.
Carinjenje sa garancijom zastupnika – preuzimanje robe iz magacina odmah po ulaganju predmeta. Za zastupanje sa garancijom, mi kao zastupnici, naplaćujemo uslugu ustupanja naše garancije u zavisnosti od vrednosti vaše robe.

Uvozno / izvozno carinjenje robe

C4 ili C1 dokument popunjavamo u skladu sa vašom uvozno / izvoznom dokumentacijom, nakog čega elektronskim putem šaljemo Carini.
Carina može pregledati dokumentaciju, zahtevati dodatne isprave, pregledati robu kao i uzorkovati robu, radi daljih analiza ili ispitivanja robe.
Nakon puštanja robe u slobodan promet ili konačnog izvoza, uvozniku tj. izvozniku šaljemo originalnu dokumentaciju u roku od 2 radna dana na adresu sedišta firme.