CARINA

Carinska garancija

Oblik obezbeđenja može biti deponovanjem gotovine ili garancijom zastupnika koji pruža jednaku sigurnost da će dažbine pri uvoznu ili izvozu biti naplaćene.
Carinjenje bez garancije – preuzimanje iz carinskog magacina tek po naplati carinskog duga.
Carinjenje sa garancijom zastupnika – preuzimanje robe iz magacina odmah po ulaganju predmeta. Za zastupanje sa garancijom, mi kao zastupnici, naplaćujemo uslugu ustupanja naše garancije u zavisnosti od vrednosti vaše robe.Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude posredno ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.
Uglavnom, ovlaščenje treba obnoviti svake kalendarske godine, za trenutnu godinu zastupanja.

garancija
Carinski dužnik i naplata carinskog duga kod posrednog zastupanja

Imajući u vidu da su se u praksi postupanja carinskih organa pojavile nedoumice u vezi sa određivanjem dužnika i naplatom carinskog duga (npr. u postupcima naknadne naplate po osnovu izvršene naknadne kontrole, naplate dažbina u slučaju promene pravnog statusa jednog od dužnika – blokade računa, brisanja iz registra APR i sl.), koji je nastao po carinskim deklaracijama podnetim od strane posrednog zastupnika, radi pravilnog i jednoobraznog postupanja, propisano da svako lice može da imenuje svog zastupnika za preduzimanje svih ili samo nekih radnji u postupku koji vodi carinski organ, pod propisanim uslovima. Zastupanje može biti neposredno, ako zastupnik istupa u ime i za račun drugog lica i posredno ako zastupnik istupa u svoje ime a za račun drugog lica.
Propisano je da se podnošenje deklaracije koju potpiše deklarant ili njegov zastupnik, ne isključujući prekršajnu odgovornost istog, smatra obaveznim u pogledu tačnosti unetih podataka u deklaraciji, ispravnosti priloženih isprava, kao i poštovanja svih obaveza u vezi sa stavljanjem robe u odgovarajući carinski postupak, a što je predmet kontrole od strane carinskih organa.

Carinska garancija za skladištenje

U svakom konkretnom slučaju treba da izvrši analizu poslovanja skladišta u prethodnom periodu, zbog utvrđivanja iznosa garancije kao oblika obezbeđenja. S tim u vezi mora se izvršiti procena visine garancije prema očekivanim ili uobičajenim zalihama robe i procenjene njene vrednosti, odnosno procenjeni iznos dažbina za istu, u periodu prosečnog zadržavanja robe u postupku carinskog skladištenja, koeficijent obrtaja prometa.
Takođe, carinska komisija mora predložiti potrebnu visinu garancije, prema iznosu carinskih i drugih dažbina kojima bi strana roba smeštena u skladište mogla podlegati u prosečnom vremenskom periodu zadržavanja robe (procena garancije se vrši prema očekivanim zalihama robe i njene procenjene vrednosti, perioda zadržavanja, koeficijent obrtaja prometa) u konkretnom carinskom skladištu,
Kada Komisija konstatuje visinu bankarske garancije, podnosilac zahteva, garanciju, izdatu na obrascu propisanom o garanciji, podnosi nadležnoj službi UC, koja istu bez odlaganja evidentira i unosi u ISCS i službeno je dostavlja komisiji, koja potom kompletan predmet dostavlja Odseku za carinsko-upravni postupak u carinarnici na donošenje odluke.

Ukoliko carinsko skladište nije poslovalo u prethodnom periodu, bankarska garancija je obavezna, a iznos garancije će se zasnivati na očekivanim procenjenim zalihama robe.

 

Procena uvoznih dažbina

Uvidom u dokumentaciju možemo precizno izvršiti procenu uvoznih i/ili drugih carinskih dažbina u zavisnosti od vrste carinskog postupka.
Važno je posedovati kompletu dokumentaciju, pre podnošenja prijave Carini, jer je postupak vraćanja više uplaćenih novčanih sredstava dug proces.

Popunjavnje carinskih dokumenata

U dogovoru sa Vama, vrstom carinskog posla i namenom robe, pristupićemo popunjavanju carinskih dokumenata u skladu sa Carinskim Zakonom.

Svaki carinski postupak završavamo u realnom vremenskom periodu potrebnom za realizaciju tog postupka, a najduže u roku od jednog radnog dana.
Za popunjavanje dokumenata potrebno nam je Ovlašćenje za zastupanje.

Smeštaj robe pod carinskim nadzorom

Strana roba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnici.
Strana roba dopremljena carinarnici mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj.

Ovlašćeno carinsko zastupanje

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude posredno ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.
Uglavnom, ovlaščenje treba obnoviti svake kalendarske godine, za trenutnu godinu zastupanja.

Uvozno / izvozno carinjenje robe

C4 ili C1 dokument popunjavamo u skladu sa vašom uvozno / izvoznom dokumentacijom, nakog čega elektronskim putem šaljemo Carini.
Carina može pregledati dokumentaciju, zahtevati dodatne isprave, pregledati robu kao i uzorkovati robu, radi daljih analiza ili ispitivanja robe.
Nakon puštanja robe u slobodan promet ili konačnog izvoza, uvozniku tj. izvozniku šaljemo originalnu dokumentaciju u roku od 2 radna dana na adresu sedišta firme.