CARINA

uvozno / izvozno carinjenje robe

C4 ili C1 dokument popunjavamo u skladu sa vašom uvozno / izvoznom dokumentacijom, nakog čega elektronskim putem šaljemo Carini.
Carina može pregledati dokumentaciju, zahtevati dodatne isprave, pregledati robu kao i uzorkovati robu, radi daljih analiza ili ispitivanja robe.
Nakon puštanja robe u slobodan promet ili konačnog izvoza, uvozniku tj. izvozniku šaljemo originalnu dokumentaciju u roku od 2 radna dana na adresu sedišta firme.

carinskozastupanje

Stavljanje robe u slobodan promet je carinski postupak gde učesnici u postupku stiču prava i obaveze vezane za robu.
Da bi se roba stavila u carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno da roba mora biti obuhvaćena deklaracijom za postupak stavljanja robe u slobodan promet, da uz deklaraciju moraju biti priložene isprave za sprovođenje postupka i da je roba obuhvaćena deklaracijom dopremljena carinarnici.
Stavljanjem robe u slobodan promet strana robe stiče status domaće robe, što podrazumeva okončanje propisanih postupaka u vezi sa uvozom robe, kao i naplatu svih propisanih uvoznih dažbina, poreza, akciza i drugih naknada.
Ako se pošiljka sastoji od robe koja se svrstava u više tarifnih oznaka, a svrstavanje robe i obrada deklaracije bi prouzrokovala rad i troškove nesrazmerne obračunatoj carini, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dozvoliti da se carina za celu pošiljku obračuna na osnovu svrstavnja u tarifnu oznaku one robe čija je stopa carine najviša.
Roba stavljena u slobodan promet uz povoljniju stopu carine ili bez plaćanja carine, pod uslovom da se upotrebljava u određene svrhe, ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je i odobrena povoljnija stopa carine, ili zbog kojih carina nije plaćena, kad se roba izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba robe u druge svrhe od onuh koje su propisane za primenu povoljnije stope carine, pod uslovom da su plaćene uvozne dažbine.

Vrste carinskih postupaka:

C1 – konačan izvoz robe
C2 – privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje
C3 – ponovni izvoz robe
C4 – puštanje robe u slobodan promet
C5 – aktivno oplemenjivanje radi ponovnog izvoza robe
C6 – ponovni uvoz robe / pasivno oplemenjivanje robe
C7 – carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu
C9 – prerada robe pod carinskim nadzorom i uništavanje robe

Procena uvoznih dažbina

Uvidom u dokumentaciju možemo precizno izvršiti procenu uvoznih i/ili drugih carinskih dažbina u zavisnosti od vrste carinskog postupka.
Važno je posedovati kompletu dokumentaciju, pre podnošenja prijave Carini, jer je postupak vraćanja više uplaćenih novčanih sredstava dug proces.

Popunjavnje carinskih dokumenata

U dogovoru sa Vama, vrstom carinskog posla i namenom robe, pristupićemo popunjavanju carinskih dokumenata u skladu sa Carinskim Zakonom.

Svaki carinski postupak završavamo u realnom vremenskom periodu potrebnom za realizaciju tog postupka, a najduže u roku od jednog radnog dana.
Za popunjavanje dokumenata potrebno nam je Ovlašćenje za zastupanje.

Smeštaj robe pod carinskim nadzorom

Strana roba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnici.
Strana roba dopremljena carinarnici mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj.

Ovlašćeno carinsko zastupanje

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude posredno ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.
Uglavnom, ovlaščenje treba obnoviti svake kalendarske godine, za trenutnu godinu zastupanja.

carinska garancija

Oblik obezbeđenja može biti deponovanjem gotovine ili garancijom zastupnika koji pruža jednaku sigurnost da će dažbine pri uvoznu ili izvozu biti naplaćene.
Carinjenje bez garancije – preuzimanje iz carinskog magacina tek po naplati carinskog duga.
Carinjenje sa garancijom zastupnika – preuzimanje robe iz magacina odmah po ulaganju predmeta. Za zastupanje sa garancijom, mi kao zastupnici, naplaćujemo uslugu ustupanja naše garancije u zavisnosti od vrednosti vaše robe.Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude posredno ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.