CARINA

Procena uvoznih carinskih dažbina

Uvidom u dokumentaciju možemo precizno izvršiti procenu uvoznih i/ili drugih carinskih dažbina u zavisnosti od vrste carinskog postupka.
Važno je posedovati kompletu dokumentaciju, pre podnošenja prijave Carini, jer je postupak vraćanja više uplaćenih novčanih sredstava dug proces.

„dužnik“ je svako lice odgovorno za carinski dug;
Dug može nastati neispunjavanjem jedne ili više carinskih dažbina. Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina se obračunava na osnovu pravila za obračunavanje dažbina koja su važila za određenu robu u vreme kada je carinski dug za tu robu nastao.

Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga može biti carinska garancija za plaćanje carinskog duga a iznos garancije pokriva iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara iznosu carinskog duga.
U praksi to znači da mi, kao Vaši carinski zastupnici, dajemo našu carinsku garanciju za posao uvoznog / izvoznog carinjenja, a Vi kao uvoznik / izvoznik možete odmah preuzeti Vašu pošiljku. Ukoliko ne želite koristiti uslugu naše carinske garancije, Vašu pošiljku možete preuzeti po plaćanju carinskog duga, tj. najranije sledećeg radnog dana.

Troškovi koji ulaze u osnovicu za obračun carinske vrednosti
U zavisnosti od pariteta isporuke, u obračun carinske vrednosti za uvozno carinjenje, ulazi i deo vrednosti prevoza robe.

Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost, troškovi:

1) transporta uvezene robe nakon njenog ulaska u carinsko podruĉje Republike Srbije;
2) troškovi izgradnje, montaže, sklapanja, održavanja ili tehniĉke podrške uvezene robe kao što su industrijska postrojenja, mašine ili oprema, nastali nakon ulaska u carinsko podruĉje Republike Srbije;
3) troškovi kamate u skladu sa finansijskim aranţmanom u koji je stupio kupac i koji se odnosi na kupovinu uvezene robe, bez obzira da li je finansiranje obezbedio prodavac ili drugo lice, pod uslovom da je finansijski aranţman saĉinjen u pismenoj formi i, ako se zahteva, kupac može dokazati da su sledeći uslovi ispunjeni:
(1) da se ta roba stvarno prodaje po ceni koja je prijavljena kao cena koja je stvarno plaćena ili cena koju treba platiti,
(2) zahtevana kamatna stopa ne prelazi uobiĉajenu visinu za takve transakcije u zemlji u kojoj, i u vreme kada je, obezbeđeno finansiranje;
4) troškovi za pravo reprodukcije robe uvezene u Republiku Srbiju;
5) kupovna provizija;
6) uvozne dažbine ili druge naknade koje se plaćaju u Republici Srbiji zbog uvoza ili prodaje robe;
7) plaćanja koja izvrši kupac za pravo da distribuira ili preproda uvezenu robu, ako ta plaćanja nisu uslov prodaje za izvoz robe u Republiku Srbiju;
8) dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena primenom sistema povraćaja.

Smeštaj robe pod carinskim nadzorom

Strana roba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnici.
Strana roba dopremljena carinarnici mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj.

Popunjavnje carinskih dokumenata

U dogovoru sa Vama, vrstom carinskog posla i namenom robe, pristupićemo popunjavanju carinskih dokumenata u skladu sa Carinskim Zakonom.

Svaki carinski postupak završavamo u realnom vremenskom periodu potrebnom za realizaciju tog postupka, a najduže u roku od jednog radnog dana.
Za popunjavanje dokumenata potrebno nam je Ovlašćenje za zastupanje.

Ovlašćeno zastupanje

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika, popunjavajući određeni formular o zasputanju.
Zastupanje može da bude ili neposredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom sluĉaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.
Uglavnom, ovlaščenje treba obnoviti svake kalendarske godine, za trenutnu godinu zastupanja.

Carinska garancija

Oblik obezbeđenja može biti deponovanjem gotovine ili garancijom zastupnika koji pruža jednaku sigurnost da će dažbine pri uvoznu ili izvozu biti naplaćene.
Carinjenje bez garancije – preuzimanje iz carinskog magacina tek po naplati carinskog duga.
Carinjenje sa garancijom zastupnika – preuzimanje robe iz magacina odmah po ulaganju predmeta. Za zastupanje sa garancijom, mi kao zastupnici, naplaćujemo uslugu ustupanja naše garancije u zavisnosti od vrednosti vaše robe.

Uvozno / izvozno carinjenje robe

C4 ili C1 dokument popunjavamo u skladu sa vašom uvozno / izvoznom dokumentacijom, nakog čega elektronskim putem šaljemo Carini.
Carina može pregledati dokumentaciju, zahtevati dodatne isprave, pregledati robu kao i uzorkovati robu, radi daljih analiza ili ispitivanja robe.
Nakon puštanja robe u slobodan promet ili konačnog izvoza, uvozniku tj. izvozniku šaljemo originalnu dokumentaciju u roku od 2 radna dana na adresu sedišta firme.